028 999 888 68 longnguyen@alokaka.com
“Chuyển đổi số bắt đầu từ số hóa phần lõi và phải từ lõi”

“Chuyển đổi số bắt đầu từ số hóa phần lõi và phải từ lõi”

Ngày nay Chuyển đổi số (#DigitalTransformation) xảy ra ở khắp mợi nơi, tuy nhiên đa sô còn mơ hồ và đỏi hỏi một thực tế, cũng như một cách cụ thể trong mỗi doanh nghiệp của họ. Chuyển đổi số không đơn giản là số hóa các vấn đề nghiệp vụ, mà còn là làm thế nào để tăng...